АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК   (ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА)

 

Членам  КС «МІЛОВЕ – КРЕДИТ»;

Нацкомфінпослуг.

 

Висновок щодо  фінансової звітності кредитної спілки «МІЛОВЕ – КРЕДИТ»  за 2012 рік

 

Вступ

Товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою «САН»  виконана  аудиторська перевірка повного комплекту фінансової звітності кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» станом на 31.12.2012 року, що включає: баланс(форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2012 року. Перевірка  спланована та проведена з 18 січня по 08.02.2013 року. Крім фінансової звiтностi перевiрцi підлягали: засновницькі та реєстрацiйнi документи, договори, виписки банку, касові документи, річні звітні дані, внутрішні положення КС, відомість про наданні кредити членів КС у 2012 році, відомість про залучені внески членів КС на депозитні рахунки, протокол річних зборів, протоколи спостережної ради, протоколи правління, протоколи ревізійної комісії, протоколи кредитного комітету,  ліцензії, накази правління, особові справи членів, бюджет на звітний рік. Аудиторами визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звiтностi, яка застосована при складанні фінансової звiтностi.  

 

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

  Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас  дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова  звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо  сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає  заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності  внутрішнього контролю суб’єктом господарювання. Аудит включає також  оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні  та прийнятні аудиторські докази для  висловлення нашої думки.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

При проведенні перевірки ми мали обмеження обсягу аудиту: ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань, оскільки ця дата передувала  нашому призначенню аудиторами кредитної спілки.

 

 

Висловлення  думки

  На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у  параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію про фінансовий стан кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ»  станом на 31 грудня 2012 року, а також результати ії діяльності, рух грошових коштів та зміни власного капіталу за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

Висновок  щодо  річних звітних даних кредитної спілки відповідно до вимог    законодавчих  і  нормативних актів України

 

Ми перевірили річні звітні дані кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ», які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у відповідності до Рекомендацій, підготовлених та затверджених рішенням Аудиторською Палатою України від 01.11.2012 р. № 260/6, до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», до Закону України «Про кредитні спілки», до вимог Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №177 «Про порядок складання та подання звітності кредитними спілками» (із змінами та доповненнями) та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об`єднаної кредитної спілки, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 12.10.2006 р. № 6314.

   Основні відомості про аудиторську  фірму

     Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «САН» (ідентифікаційний код 23482987) здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1769, яке видане за рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001 року № 98 і продовжено рішенням АПУ до 04.11.2015 року. Аудиторська фірма «САН» має Свідоцтво про відповідність системи якості аудиторських послуг, яке видане за рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2012 року № 245/5. Фактичне місцезнаходження  ТОВ АФ «САН»: 91055, м. Луганськ, Красна площа №1 офіс 141. Телефон (0642) 52-74-54, факс 52-20-97. Аудиторську перевірку проводила аудитор Заводова Людмила Іванівна (сертифікат серії А №004657, діє до 18.05.2015р), яка має свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, серія А № 001855 зі строком дії до 18.05.2015 року.

 

 Основні відомості  про кредитну спілку

Найменування                                                                           

Кредитна спілка «МІЛОВЕ- КРЕДИТ»

Код  ЕДРПОУ                                                                                                         

25870009

Номер та  дата  витягу  з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

Серія АВ №295290  від 10.01.2011 року

Місце проведення державної реєстрації

Міловська районна державна адміністрація Луганської області

Серія , номер і дата свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

КС  № 296   від  24.06.2004 року.

Дата змін установчих документів

08.05.2012р

Юридична адреса

Україна , Луганська область, смт. Мілове,

вул. Дружби народів,113

Фактичне місцезнаходження

Україна , Луганська область, смт. Мілове,

вул. Дружби народів, №113

Види  діяльності   (КВЕД)                                            

64.92 – Інші види кредитування

64.19 – Інші види грошового посередництва

Чисельність працівників

12

Банківські    реквізити

1. ТВБВ №10012/0159 філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665,

п/р 26502300524965;

2.ТВБВ №10012/0159 філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665.

п/р 26007300524965;

3.ТВБВ №10012/0159 філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк»  МФО 304665,

 п/р №26502301012904;

4. ТВБВ №10012/0159 філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк»  МФО 304665,

 п/р 26501302012904.

 

   Професійна діяльність КС «МІЛОВЕ- КРЕДИТ» здійснюється на підставі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, яке видане Державною комісією з регулювання ринків та фінансових послуг України від 24.06.2004року. Кредитна спілка «МІЛОВЕ- КРЕДИТ» не здійснює підприємницької діяльності.

  Протягом звітного року КС «МІЛОВЕ- КРЕДИТ» надавала наступні види фінансових послуг:

·         Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

·         надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках;

Кредитною спілкою «МІЛОВЕ- КРЕДИТ» на продовження діяльності отримані наступні ліцензії:

-          надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки) серія АВ № 534878, строк дії ліцензії з 18.07.2010 року по 18.07.2013 року);

-           надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки)  серія АВ № 446395, строк дії ліцензії з 24.06.2010 року по 24.06.2013 року;

  Кредитна  спілка  «МІЛОВЕ- КРЕДИТ» має  три філії:

 1. «Новопсковська філія» КС «МІЛОВЕ – КРЕДИТ» знаходиться в Луганській області, смт. Новопськов, вул. Леніна, буд.№65. Державною комісією з регулювання ринків та фінансових послуг від 23.09.2005 року №2289-Д  було прийняте рішення про внесення до  Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки.

  2. «Білолуцька філія» КС «МІЛОВЕ - КРЕДИТ» знаходиться в Луганській області, Новопсковський р-н, смт. Білолуцьк, вул. Першого травня, буд.№4.  Державною комісією з регулювання ринків та фінансових послуг від 05.06.2007 року №709-Д було прийняте рішення про внесення до  Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки.

  3. «Марківська філія» КС «МІЛОВЕ - КРЕДИТ» знаходиться в Луганській області, смт. Марківка, вул. Леніна, буд. №5А. Державною комісією з регулювання ринків та фінансових послуг від 14.03.2008 року №409-Д було прийняте рішення про внесення до  Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки.

    У звітному періоді  відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність кредитної спілки «МІЛОВЕ– КРЕДИТ» були:

 - з правом першого підпису - голова правління Медведєв Олег Анатолійович (кваліфікаційне свідоцтво від 16.12.2010 року № КСК – 10/167. Строк дії свідоцтва до 16.12.2013 року);     

 - з правом другого підпису - головний бухгалтер Гаврилюк Наталія Анатоліївна (кваліфікаційне свідоцтво від 16.12.2010 року № КСБ – 10/90. Строк дії свідоцтва до 16.12.2013 року).

        

Організація та ведення бухгалтерського обліку

Відповідно до п.5 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-Х1У (із змінами та доповненнями) облікова політика КС «МІЛОВЕ– КРЕДИТ» визначена в наказі №1 від 02.01.2012 року. Бухгалтерський облік  в 2012 році здійснювався відповідно до вимог облікової політиці кредитної спілки. Бухгалтерський облік ведеться за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке призначене для автоматизації фінансового обліку внесків, кредитів, вкладів на депозитні рахунки членів кредитної спілки. В частині  визначення рахунків та субрахунків кредитна спілка дотримується Методичних  рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.12.2003р. №171. У звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки доходи від процентів за кредитами відображаються за «касовим» методом у відповідності до вимог Розпорядження ДФП №177 «Порядок складання та подання звітності кредитними спілками» (із змінами та доповненнями). В ході перевірки досліджено достовірність даних бухгалтерського обліку, на підставі яких складена фінансова звітність та річні звітні дані. Статті фінансових звітів та річних звітних даних відповідають оборотам і  залишкам рахунків бухгалтерського обліку, відображеним за період перевірки і станом на 31.12.2012 року. Дані бухгалтерських рахунків зіставні в бухгалтерських регістрах, оборотно - сальдовій відомості, звітах та підтверджуються первинними документами. Статистична, фінансова, податкова звітності складались та подавались до відповідних державних органів своєчасно.

 

 

Аудит органів управління та правових основ діяльності кредитної спілки

Статут кредитної спілки «МІЛОВЕ – КРЕДИТ» затверджений загальними зборами членів кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» від 21.04.2012 року (Протокол №1) і зареєстрований Міловською районною державною адміністрацією Луганської області від 08.05.2012 року. Згідно зі ст. 7 «Органи управління кредитної спілки» розділу II «Управління кредитною спілкою» Статуту КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» органами управління кредитної спілки є:

-          загальні збори членів кредитної спілки – вищий орган управління КС;

-          спостережна рада;

-          правління;

-          ревізійна комісія;

-          кредитний комітет.

     У звітному році загальні збори членів кредитної спілки були проведені 21 квітня 2012 року (Протокол №1). Повідомлення про скликання чергових загальних зборів членів КС було оголошено в газеті «Україна Бізнес Ревю» від 14.02.2012 року. Загальними зборами членів кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» від 21.04.2012 року було прийнято рішення про спрямування нерозподіленого доходу в сумі 5540,80 грн на формування резервного капіталу.

Кредитна спілка «МІЛОВЕ – КРЕДИТ» має наступний склад органів управління:

1. Спостережна рада кредитної спілки складається з 5-і осіб. Протягом звітного року було проведено 5 засідань спостережної   ради, що підтверджується протоколами.

2. Правління кредитної спілки складається з 5-і осіб. Протягом звітного року було проведено 200 засідань правління.

3. Ревізійна комісія кредитної спілки складається з 3-х осіб. Протягом звітного року було проведено 4 засідання ревізійної комісії, що підтверджується протоколами.

4. Кредитний комітет призначений рішенням спостережної ради у складі 3-х осіб.  Протягом звітного року було проведено 302 засідання кредитного комітету, що підтверджується протоколами.

    Діяльність КС «МІЛОВЕ- КРЕДИТ» дотримується  вимог наступних внутрішніх положень:

  - Положення про спостережну раду кредитної спілки. Зміст Положення про спостережну раду відповідає ст.9 Статуту кредитної спілки, вимогам Закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також іншим нормативно-правовим актам України. Положення про спостережну раду затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» від 21.04.2012 року (Протокол №1).

   - Положення про правління кредитної спілки. Зміст Положення про правління відповідає ст.10 Статуту КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ», вимогам Закону України «Про кредитні спілки». Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також іншим нормативно-правовим актам України. Положення про правління затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» від 21.04.2012 року (Протокол №1).

    - Положення про ревізійну комісію кредитної спілки. Зміст Положення про ревізійну комісію відповідає ст.12 Статуту кредитної спілки, вимогам Закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також іншим нормативно-правовим актам України. Положення про ревізійну комісію затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» від 21.04.2012 року (Протокол №1).

    - Положення про кредитний комітет кредитної спілки. Зміст Положення про кредитний комітет відповідає ст.11 Статуту КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ», вимогам Закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також іншим нормативно-правовим актам України.  Положення про кредитний комітет затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» від 21.04.2012 року (Протокол №1).

  - Положення про фінансове управління кредитної спілки. Зміст Положення про фінансове управління відповідає вимогам Закону України «Про кредитні спілки», Положенню про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012 року. Положення про фінансове управління  затверджене рішенням спостережної ради кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» від 31.05.2012 року (Протокол №6).

     - Положення про фінансові послуги кредитної спілки. Зміст Положення про фінансові послуги КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» відповідає вимогам:  Закону України «Про кредитні спілки»; Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;  ст.11 та ст.18 Закону України «Про захист прав споживачів»; Ліцензійних умов провадження кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених  розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 №146; Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених  розпорядженням Держфінпослуг від 30.12.2011р №821 та іншим законодавчим актам. Положення про фінансові послуги затверджене рішенням спостережної ради кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» від 31.05.2012 року (Протокол №6).

    - Положення про документообіг кредитної спілки. Положення про документообіг затверджене рішенням спостережної ради від 06.11.2006 року (Протокол №5).

    - Порядок розподілу доходу та покриття збитків. Зміст Положення про порядок розподілу доходу та покриття збитків відповідає вимогам ст.22 та ст.23 Статуту КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ»,

Закону України «Про кредитні спілки», Положенню про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012 року. Порядок розподілу доходу та покриття збитків затверджене загальними зборами членів кредитної спілки «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» від 21.04.2012 року (Протокол №1).

       Протягом звітного року у спілці було прийнято 386 членів, виключено 13 членів. Процедура прийняття членів кредитної спілки відповідає вимогам статті 14 «Порядок набуття членства у кредитній спілці» Розділу Ш «Членство у кредитній спілці» Статуту кредитної спілки та Закону України «Про кредитні спілки». Припинення членів КС відповідає вимогам статті 17 «Припинення членства в кредитній спілці» Розділу Ш «Членство у кредитній спілці» Статуту  кредитної спілки та Закону України «Про кредитні спілки».  При перевірці документів про прийняття членів та  припинення членства в кредитній спілці порушень не встановлено.

Аудит   кредитного портфелю кредитної спілки

    1. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки здійснюється згідно із вимогами статті 3 Надання кредитів членам кредитної спілки «Положення про фінансові послуги КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» (нова редакція), затвердженого рішенням спостережної ради спілки від 31.05.2012 року (Протокол №3). Нами був проведений аудит якості кредитного портфелю за допомогою матеріальної оцінки вибіркових кредитів на підставі класифікації кредитів за групами ризику, з цілю виявлення додаткових економічних ризиків кредитної діяльності спілки.

У звітному  році кредитною спілкою:

- видано кредитів членам кредитної спілки – 10301590,66 грн, в тому числі з терміном погашення: до 3 місяців – 327415,00 грн, від 3 до 12 місяців – 9465725,66 грн, понад 12 місяців – 508450,00 грн;

-  погашено кредитів – 10092835,51 грн, в тому числі з терміном погашення: до 3 місяців – 326705,00 грн, від 3 до 12 місяців – 8940545,83 грн, понад 12 місяців –  825584,68 грн;

-  залишок за виданими кредитами на кінець звітного року складає 7863552,12 грн, в тому числі з терміном погашення: до 3 місяців – 15410,00 грн, від 3 до 12 місяців – 7308952,63 грн, понад 12 місяців – 216265,27 грн.

  Залишок за виданими кредитами іншим кредитним спілкам на 31.12.2012 року складає 16318,61грн.

У звітному році кредитною спілкою нараховане процентів за наданими кредитами членам кредитної спілки в сумі 2996335,85 грн., сплачено процентів в сумі 2943153,12грн, залишок  несплачених процентів станом на 31.12.2012 року складає 216265,27 грн.

Залишок несплачених процентів за наданим кредитом іншої кредитної спілці складає 7186,89 грн.

     При перевірці діяльності КС щодо надання кредитів членам кредитної спілки встановлено, що види наданих кредитів членам кредитної спілки, строки користування кредитами та цільове їх призначення відповідає умовам надання кредитів членам КС, які  викладені в ст. 3 «Положення про фінансові послуги», затвердженого рішенням спостережної ради спілки від 31.05.2012 року (Протокол №3). Кредити надаються членам спілки відповідно до нормативних вимог внутрішніх  положень: «Положення про фінансові послуги» та  «Положення про фінансове управління».  При перевірці умов укладених договорів з членами кредитної спілки на отримання кредитів порушень не встановлено. Умови укладених договорів відповідають  вимогам ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та внутрішнім положенням КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ». Розміри відсотків за користування кредитами розглядаються та затверджуються  на засіданнях спостережної ради.

Протягом звітного періоду кредитна спілка іншим кредитним спілкам та юридичним особам кредитів не надавала.

 2. Розрахунок необхідного резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки  зроблений  згідно з вимогами п.5.1.3 розділу 5 Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012року. У звітному році  необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами склав 886178,05 грн. У звітних даних про склад

 

 

активів та пасивів (Додаток 3) кредитна спілка збільшила резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів  до 986178,05 грн, що не суперечить вимогам діючого законодавства.

 

Аудит   депозитного  портфелю кредитної спілки

 Порядок залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки викладені у Положенні про фінансові послуги.  Залучення внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки по строкам дії, способам виплати відсотків, режиму довнесення та режиму зняття  частини суми  вкладу відповідає умовам залучення внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки, які викладені в ст.2 «Положення про фінансові послуги КС «МІЛОВЕ–КРЕДИТ» (нова редакція), затвердженого рішенням спостережної ради спілки від 31.05.2012 року (Протокол №3). Внески членів КС на депозитні рахунки вносяться на договірних умовах на визначений строк і сплачуються відповідно до умов укладених договорів. Нарахування процентів на внесок депозитного рахунку здійснюється згідно з умовами укладеного договору.

У звітному році кредитна спілка отримала внесків (вкладів) від членів КС в сумі  11715004.22 грн, а повернуто вкладів було на суму 12192532,61 грн. Залишок вкладів членів кредитної спілки на депозитних рахунках на 31.12.2012 року  складає 6380483,19 грн.

Протягом звітного року  на депозитні внески членів кредитної спілки було нараховане процентів  в сумі 1299548,36 грн, сплачено процентів  в сумі 1289152,92 грн, залишок складає 485647,43 грн.

 

Аудит доходів та витрат кредитної спілки

      Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2012 рік відображені у Додатку 4. За звітний рік  усі доходи кредитної спілки складають 2976997,07 грн, у тому числі доходи від сплачених процентів за наданими кредитами членам КС складають 2943153,12 грн. Доходи визнані за касовим методом обліку їх надходження. Усі витрати спілки за звітний рік склали  - 2742133,36 грн, в тому числі витрати за вкладами на депозитні рахунки членів КС склали 1299548,36 грн. За 2012 рік кредитна спілка має фінансовий результат – дохід в сумі 234863,71 грн, з якого 190000,00 грн було спрямоване на формування резервного капіталу. Залишок доходу в сумі 44863,71 грн. залишився нерозподіленим.

 

Аудит власного капіталу кредитної спілки

   За 2012 рік КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» має капіталу в сумі 1443004,11 грн., в тому числі: пайовий капітал - 38575,0 грн; додатковий капітал -19326,40 грн; резервний капітал – 1340239,0 грн; нерозподілений прибуток - 44863,71грн. Кредитна спілка дотримується встановлених нормативів достатності капіталу. При нормативному значенні 10% кредитна спілка має фактичне значення 21,0 відсоток. Обов’язковий пайовий внесок за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки від 21.04.2012 року визначений в сумі  пять гривень. Обов’язковий вступної  внесок за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки від 21.04.2012 року визначений в сумі 15 грн. Резервний капітал сформований згідно з вимогами Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012 року та складає 15,0 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки, що відповідає нормативному показнику (15,0).

 

Аудит про залучені кошти від юридичних осіб

Протягом звітного року кредитна спілка «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» не залучала кошти від інших кредитних спілок та юридичних осіб.

Висновок

 

На нашу думку, річні звітні дані КС «МІЛОВЕ - КРЕДИТ» за 2012 рік подають достовірну картину про фінансовий стан кредитної спілки, відповідають даним рахунків бухгалтерського обліку та складені згідно з  вимогами Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 р. №177(із змінами та доповненнями).

 

                        Заст. директора - аудитор

                                ТОВ АФ "САН"                                                              Л.І. Заводова 

                            (Сертифікат аудитора серія А   № 004657 від 18.05.2001 року,

                                                           діє до 18.05.2015р)

 

      Дата  видачі  висновку 08.02.2013 р.

       м. Луганськ, Красна Площа, №1 офіс 141