Баланс

на    31 грудня    2011  р.

Форма  № 1 

 

Код за ДКУД  

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

4

2

первісна вартість

011

6

6

накопичена амортизація

012

(                  2                  )

(                 4                  )

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

67

47

первісна вартість

031

188

199

знос

032

(                   121                 )

(                152                )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

(                                    )

(                                    )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

057

(                                    )

(                                    )

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Гудвіл

065

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

71

49

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

Незавершене виробництво

120

 

 

Готова продукція

130

 

 

Товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

(                                    )

(                                    )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

1

2

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

159

170

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

6265

7695

Поточні фінансові інвестиції

220

16

16

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

784

781

у т. ч. в касі

231

762

759

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

7225

8664

III. Витрати майбутніх періодів

270

2

3

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

Баланс

280

7298

8716

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

Пайовий капітал

310

35

37

Додатковий вкладений капітал

320

19

19

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

1070

1139

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

164

176

Неоплачений капітал

360

(                                    )

(                                    )

Вилучений капітал

370

(                                    )

(                                    )

Усього за розділом I

380

1288

1371

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

39

8

Інші забезпечення

410

 

 

 

415

 

 

 

416

(                                    )

(                                    )

 

417

 

 

 

418

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

39

8

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

90

66

Усього за розділом III

480

90

66

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

195

125

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

605

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

5686

7142

Усього за розділом IV

620

5881

7267

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

4

Баланс

640

7298

8716

 

 

 

Керівник _____________________Медведєв О.А.                                

Головний бухгалтер ___________Гаврилюк Н.А.