Comment;Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2012

1

01

Підприємство

Кредитна спілка «Мілове-Кредит»

за ЄДРПОУ

25870009

Територія

смт.Мілове

за КОАТУУ

4422855100

Орган державного управління

д/н

за СПОДУ

0

Організаційно-правова форма господарювання

  кредитна спілка

за КОПФГ

925

Вид економічної діяльності

 надання кредитів

за КВЕД

65.22.0

Одиниця виміру: тис. грн.

 

  Контрольна сума

1371

 


ЗВІТ
про власний капітал
  за             рік          2011р.

Форма № 4

Код за ДКУД  

1801005

 

Стаття

Код

Статут-
ний
капітал

Пайо-
вий
капі-
тал

Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал

Інший
додат-
ковий
капітал

Резерв-
ний
капітал

Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток

Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал

Вилу-
чений
капі-
тал

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Залишок
на початок року

010

 

35

19

 

1070

164

 

 

1288

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

050

 

35

19

 

1070

164

 

 

1288

 

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання дооцінки необоротних активів

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

74

 

 

74

 

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до
Резервного капіталу

160

 

 

 

 

62

-62

 

 

0

 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

 

2

 

 

7

 

 

 

9

 

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі

290

 

2

 

 

69

12

 

 

83

 

Залишок на кінець року

300

 

37

19

 

1139

176

 

 

1371

 

Керівник                                     Медведєв О.А.

Головний бухгалтер                 Гаврилюк Н.А.